معاون درمان

معاون درمان

نام نام خانوادگی : دکتر محمد مهدی مجتهدی

متخصص :پزشکی خانواده

سابقه : 

شماره تماس:48501191-086