مدیر

نام ونام خانودگی :  دکترسید مصطفی مرتضوی

(PHDدکترای مدیریت)

سابقه:25سال

شماره تماس:48501184-086