کارشناس نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

 

نام و نام خانوادگی : محمد رضائی

سابقه : 29 سال

شماره تماس واحد : -48501193-086

 

شرح وظایف :                                                              

1-اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات مربوط به موسسات درمانی زیر نظررئیس اداره

2- پیگیری تقاضای صدور پروانه موسسات درمانی و ارائه به رئیس اداره

3- بازدید از مراکز جدیدالتاسیس و تهیه گزارش و تایید برابر مقررات و ضوابط طبق دستور رئیس اداره

4- اعلام دستورالعمل و نواقص به موسسات درمانی بعد از تایید رئیس اداره

5- پیگیری در جهت رفع نواقص و اشکالات خلاف آئین نامه ، مقررات و ضوابط

6- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به موسسات درمانی

7- کنترل کادر فنی و تاسیسات و تجهیزات موسسات درمانی برابر مقررات و آئین نامه و ضوابط

8-ظارت مستمر از موسسات درمانی و نظارت بر امور درمان در کلیه ساعات شبانه روزطبق نظر رئیس اداره

9- نظارت بر فعالیت موسس و مسئولین فنی موسسات درمانی

10- کنترل کادر پزشکی و حرف وابسته پزشکی و جلوگیری از فعالیت شاغلین غیر مجاز

11- انجام تقاضای صدور پروانه موسسات وابسته به حرف پزشکی طبق نظر رئیس اداره

12- اجرای اعتباربخشی موسسات درمانی طبق ضوابط ابلاغ شده وزارت متبوع

13- تجزیه و تحلیل اعتباربخشی و اعلام نتیجه

 

نام و نام خانوادگی : نفیسه شجاعی

سابقه : 6 سال

شماره تماس واحد : 48501185-086

 

شرح وظایف :

1--برگزاری کمیسیون پزشکی

2-برگزاری کمیسیون ماده 11

3-بازرسی از مراکز درمانی زیر مجموعه دانشکده از جمله بیمارستان ها، موسسات، مطب، دفاتر کار، مراکز درمان سوء مصرف موادو ....

4-تکمیل و بارگذاری مستندات برنامه عملیاتی

5-صدور گواهی فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

6-استعلام سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد