کارشناس روانپزشکی و درمان اعتیاد

نام ونام خانوادگی : سیدمحمد محسن حسینی

سابقه:3سال

شماره تماس: 48501193-086

شرح وظایف:

1-تهیه پمفلت های آموزشی جهت ارتقای آگاهی بیماران وخانواده های آنان وکارکنان مرکز

2-نظارت بر مراکز سوء مصرف مواد جهت تمدید پروانه ها، رسیدگی به شکایات مربوطه و پایش عملکرد بخش های روان پزشکی بیمارستان ها

3-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از سوء مصرف مواد

4-معرفی جهت دریافت دارو مرکز به مدیریت غذا و دارو

5-برگزاری دوره های آموزشی درمان سوء مصرف مواد  (BMT) ویژه پزشکان و صدور گواهی

6-برگزاری دوره های آموزشی درمان غیردارویی ویژه روانشناسان (MMT) شاغل در مراکز درمان اعتیاد و صدور گواهی

7-برگزاری ماهیانه کمیسیون قانونی ماده ۳۱ مراکز ترک اعتیاد

8-جمع آوری آمار و اطلاعات از مراکز و ارسال به وزارت خانه و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری

9-ثبت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

10-ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

11-آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

12-آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران