کارشناس نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

 

نام و نام خانوادگی : نفیسه شجاعی

سابقه : 8 سال

شماره تماس واحد : 48501185-086

 

شرح وظایف :

1--برگزاری کمیسیون پزشکی

2-برگزاری کمیسیون ماده 11

3-بازرسی از مراکز درمانی زیر مجموعه دانشکده از جمله بیمارستان ها، موسسات، مطب، دفاتر کار، مراکز درمان سوء مصرف موادو ....

4-تکمیل و بارگذاری مستندات برنامه عملیاتی

5-صدور گواهی فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

6-استعلام سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد