رئیس اداره

نام و نام خانوادگی: سپیده قره چلویی 

سابقه کار: 10سال

شماره تماس:48501143-086

شرح وظایف:

  • بازدیدهای ادواری از مراکز درمانی تایعه وارائه راهکارهای لازم
  • ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تأسیس ویا توسعه مراکز درمانی
  • انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی
  • نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه ماهیانه پزشکان بیمارستان های تابعه
  • فعالیت در برنامه کشوری دیابت وفشارخون و تکمیل اطلاعات مربوط به بیماران مربوطه
  • فعالیت دربرنامه کشوری نظام ارجاع
  • نظارت بر عملکرد سایر کارشناسان اداره امور بیماریها
  • بازدیدهای ادواری ازمراکزدرمانی تابعه و ارائه راهکارهای لازم درخصوص فرمت های موجود
  • سیاستگذاری و نظارت برنحوه و حسن اجرای بخشنامه ها ومقررات وزارت متبوع دربیمارستانهای تحت پوشش
  • همکاری و هماهنگی متقابل باسایر واحدهای معاونت درمان و معاونتهای ذیربط درامور بیمارستانها