کارشناس مامایی

مسئول واحد:فاطمه همتی

سابقه :12سال

شماره تماس:086-48501177

کارشناس فرزانه کهن

 

معرفی واحد:

وضعیت سلامت مادران و کاهش عوارض و مرگ و میر مادری و نوزادی، یکی از اهداف توسعه هزاره می باشد که در راستای دستیابی به این هدف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان متولی سلامت در کشور، برنامه های متعددی را جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ نموده است و برنامه فوق در سطح معاونت درمان توسط واحد مامایی درمان پیگیری می گردد. همچنین این واحد متولی مامایی در دانشگاه می باشد که علاوه بر برنامه ریزی های لازم جهت ارتقاء این رشته، هرساله روز جهانی مامایی را جهت تکریم همکاران مامایی در دانشگاه برگزار نموده است.

شرح وظایف:

 1. برنامه سلامت مادران شامل:
 • شامل بررسی پرونده های مرگ مادران، برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ مادر، استخراج و تدوین مصوبات جهت کاهش موارد مرگ مادری و نظارت بر اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی مرگ مادر
 • نظام مراقبت بارداری پرخطر و عوارض شدید بارداری و زایمان، بررسی پرونده های مادران نیر میس، و دریافت اطلاعات و پیگیری روزانه مادران از بیمارستان ها پیگیری ارائه خدمات به مادران پرخطر بصورت شبانه روزی
 • فعال نمودن وپیگیری مادر در کمیته کشوری مادران پرخطر با حضور اساتید کشوری و ...
 • ثبت سامانه های وزارت متبوع شامل سامانه مادران، گزارش موارد نیر میس، سامانه بستری در  icu، سامانه هیسترکتومی  و ... می باشد
 1. برنامه ترویج زایمان طبیعی و زایمان ایمن:

 شامل برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی، پایش فصلی برنامه ترویج از بیمارستان ها، ارزیابی و ارسال نتیجه پایش به بیمارستان، ارزیابی و بررسی پرونده های سزارین و عوارض زایمانی، دریافت و پیگیری ثبت صحیح اطلاعات زایمان مادر و نوزاد، ، پیگیری و تجهیز و ارتقاء خدمات بلوک زایمان

 1. نظارت بر ثبت زایمان موالید بیمارستان ها در سامانه پورتال وزارت متبوع در خصوص آمار زایمان و مداخلات
 2. نظارت بر سطح بندی خدمات پری ناتال در ارائه خدمات به مادر و نوزاد
 3. اجرای برنامه بیمارستان دوستدار کودک، بسته خدمتی نوزاد سالم، مراقبت آغوشی و ترویج تغذیه با شیر مادر شامل پایش بیمارستان ها، ارائه بازخورد و تدوین برنامه بهبود و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط
 4. برنامه ارزیابی بیمارستان های دوستدار مادر
 5. نظارت بر اجرای برنامه PMTCT
 6. نظارت بر دستورالعمل اجرایی برنامه مامای همراه و رضایت مادران
 7. نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره مامایی
 8. نظارت بر عملکرد بلوک های زایمان، بخش زنان و زایمان و کلینیک زنان بیمارستان ها و تدوین برنامه بهبود کیفیت خدمات بلوک زایمان
 9. نظارت بر بهینه سازی بلوک های زایمان و بخش های مرتبط مطابق با استاندارد های بیمارستان های ایمن
 10.  ارزش یابی و پایش کلاس های آمادگی برای زایمان در بیمارستان ها، دریافت و تحلیل اطلاعات وتدوین مداخلات لازم جهت افزایش اثربخشی
 11. عضو کمیته RCA پرونده های مورتالیتی و موربیدیتی مادر و نوزاد
 12. ابلاغ ونظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت متبوع در رابطه با امور مامایی طبق دستورالعمل مربوطه
 13. برنامه ریزی، درخواست و پیگیری جذب پرسنل مامایی در بیمارستان و ساماندهی توزیع کارشناس مامایی طرح نیروی انسانی
 14. آموزش و توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت از جمله: متخصصین زنان، نیروهای مامایی شاغل در بیمارستان ها و سایر ارائه دهندگان خدمت مطابق با برنامه های الزامی وزارت متبوع
 15. برنامه ناباروری:

 شامل ارزیابی امکانات فیزیکی، سایر شرایط لازم ، پیگیری تخصیص منابع

حمایت مالی از زوج های نابارورکه فاقد تمکن مالی برای دریافت خدمات درمانی هستند و مدیریت اطلاعات آنها

 1. بررسی موارد شکایت های ارجاعی از واحد امور حقوقی مرتبط با مادر و نوزاد
 2. دبیرکمیته طرح انطباق معاونت درمان و عضو کمیته انطباق دانشگاه
 3. اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه در خصوص ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
 4. ایجاد مرکز مهارت بالینی زایمان طبیعی در معاونت درمان
 5. تعامل با سایر ادارات و معاونت ها جهت پیشبرد خدمات به مادران و نوزادان