کارشناس ایمنی بیمار

 

نام ونام خانوادگی :رضوان مجیدی

سابقه :8سال

شماره تماس :48501189-086

 شرح وظایف :

 • نظارت بر نحوه اجرای پیشگیری از سقوط بیمار، زخم فشاری  در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل تزریقات ایمن در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیماردر بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل جراحی ایمن در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دارودهی در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه شناسایی صحیح بیماران در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل داروهای هشدار بالا و داروهای با اسامی، اشکال مشابه و نیز داروهای حیاتبخش در بیمارستان
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های مربوط به اخذ رضایت آگاهانه از اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی در بیمارستان ها
 • انجام بازدیدهای دوره ای و ارسال فیدبک جهت اقدامات اصلاحی
 • پیگیری وتکمیل برنامه عملیاتی ایمنی

شرح وظایف کارشناس ستاد درمان در  بررسی مرگ داخل بیمارستانی کودکان 59-1 ماهه

 • تشکیل کمیته  بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه حوزه درمان با ریاست معاونت درمان
 • ارسال دعوت نامه ها، پیگیری برای تشکیل جلسات و ارسال صورت جلسات
 • پیگیری مصوبات  و مداخلات صورت گرفته در کمیته بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه
 • نظارت و پایش عملکرد بیمارستان ها در زمینه درمان کودکان
 • نظارت بر تشکیل و حسن اجرای وظایف کمیته های بیمارستانی بررسی مرگ ومیر کودکان 59-1 ماهه
 • پیگیری وتکمیل برنامه عملیاتی کودکان

شرح وظایف دبیر کمیته پدافند غیر عامل حوزه معاونت درمان :

 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل منظم جلسات کمیته و تنظیم صورت جلسات و ارسال آن به اعضای کمیته
 • ارسال گزارش فعالیتهای صورت گرفته در حوزه  درمان به دبیر کمیته دانشگاه
 • پیگیری اجرای مصوبه جلسات

شرح وظایف کارشناس مدیریت بحران کمیته پرستاری در حوادث و بلایا :

 • بررسی وضعیت آمادگی گروه پرستاری برای مداخله در تمام فازهای بحران
 • تعیین نیازهای آموزشی پرستاران در حوزه مداخلات در بحران ها بر اساس برنامه های کشوری و منطقه
 • بررسی وضعیت توانمندی و سوابق کاری پرسنل پرستاری اورژانس های بیمارستانی
 • برنامه ریزی برای تقویت نیروهای پرستاری اورژانس های  بیمارستانی
 • همکاری باکار گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه
 • تشکیل تیم پرستاری در بحران دانشگاه جهت مداخلات منطقه ای و ملی

شرح وظایف کارشناس صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری :

اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم جهت دریافت مدارک و محاسبه امتیاز درخواست کنندگان در خصوص صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاری