کارشناس سطح بندی خدمات درمانی(توزیع نیروی تخصصی درمان)

نام ونام خانوادگی :هما احدی

سابقه کار :5سال

شماره تماس واحد : 48501143-086

معرفی واحد :

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و پیداشدن بیماریهای نوپدید ، نیاز به نیروی تخصصی بیشتر از پیش احساس می گردد.

واحد جذب و توزیع نیروی تخصصی ، با توجه به اطلاعات شهرستانها از جمله آمار جمعیتی ، امکانات و تجهیزات درمانی و سرمایه ای و بادر نظر گرفتن دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی در سطح معاونت درمان ایجاد شده و پس از جمع آوری سالیانه اطلاعات شهرستانها و تغییرات بوجود آمده ، با در نظر گرفتن دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی در جهت جذب نیروی تخصصی و توزیع مناسب اقدام لازم را به عمل می آورد.

این حوزه در جهت ماندگاری و جلب مشارکت متخصصین با همکاری سایر ادارات دانشگاه و در جهت رفاه متخصصین اقدامات ویژه ای به عمل آورده است.

شرح وظایف

۱-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از حوزه ما فوق

۲- نیازسنجی ،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشکده براساس ضوابط وزارت متبوع

۳-برنامه ریزی اجرایی برای فعالیتهای جذب و توزیع نیروهای تخصصی دانشکده

۴- برگزاری جلسات توزیع نیروهای تخصصی جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهای موجود

۵- انجام و پیگیری امور اداری مربوط به نیروهای تخصصی و فوق تخصصی دانشکده از قبیل شروع به کار ، صدور گواهیهای مورد نیاز بر

اساس تفویض اختیار انجام شده توسط وزارت متبوع .

۶- ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و آئین نامه های ارسالی در خصوص جذب،توزیع و ماندگاری نیروهای تخصصی  .

۷- بررسی و پیشنهاد راهکارهای توسعه ای جهت ارتقای فرآیندها ، کاهش زمان انجام فعالیتها و افزایش رضایتمندی نیروهای تخصصی  .

۸-انجام امور مربوط به جذب، توزیع و صدور گواهیهای انجام خدمات دستیاران مشمول طرح یکماهه و صدور ابلاغ ، اعلام شروع به کار ، غیبت 

صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای انجام خدمات در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی

۹-تحویل مدارک، ثبت نام و ورود اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه و انجام مکاتبات مربوط به نیروهای مشمول

تعهدات قانونی ضریب کا ) اعم از معرفی ، صدور گواهی پایان تعهدات و...)

10- ثبت اطلاعات مربوط به پزشکان مقیم و تمام وقت در پایان هر ماه و پیگیری درخواست متخصصین از قبیل خروج از دو کا و ...

11- اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور

در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

12- انجام بازدیدهای منظم و دوره ای از واحدهای تابعه دانشکده به منظور بررسی عملکرد نیروهای تخصصی .

13- برگزاری جلسات توزیع نیروهای تخصصی جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهای موجود .