اداره امور آزمایشگاه ها

اداره امور آزمایشگاه ها

رئیس اداره: دکتر معصومه سلیمی (دکترای علوم آزمایشگاهی)

محل استقرار

معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 

سوابق کاری

·        مسئول فنی آزمایشگاه مرکز بهداشت ساوه (1374-1373)

·        سرپرست بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهدای 17 شهریور ساوه (1375-1374)

·        موسس و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهر (از سال 1377)

·        مسئول فنی و رئیس آزمایشگاه مجتمع بیمارستانی شهید مدرس و شهدای 17 شهریور (1397-1374)

·        مسئول اداره امورآزمایشگاه های شبکه بهداشت و درمان ساوه (1390-1381)

·        رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت دانشکده (از سال 1390 تا کنون)

·        بازرس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران (1396-1395)

·        مسئول فنی آزمایشگاه مرکزی شهدای 17 شهریور (از مهرماه 1397 تا کنون)

·        عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی ساوه و زرندیه (از چهار دوره ی قبل تا کنون)

 

سوابق آموزشی

·        تدریس بیوشیمی، میکروبیولوژی و انگل شناسی در دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور ساوه (1390-1374)

·        برگزاری جلسات، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی در دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت پرسنل آزمایشگاه های دولتی و خصوصی تحت پوشش (به عنوان مدرس)

 

تیم کارشناسی اداره

·        الناز احمدی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

.        وظایف:صدور و تمدید پروانه آزمایشگاههای تحت پوشش، مسئول امور مربوط به سایت و ...

·        امیرحسین سعیدی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

.        وظایف: توزیع نیروها در مراکز تحت پوشش، پیگیری شکایات و درخواست ها و...

 

معرفی واحد

اداره امورآزمایشگاه ها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتولوژی، ژنتیک، دولتی و خصوصی مستقل و وابسته به مراکز بیمارستانی، درمانگاهی و جراحی محدود را داشته و کلیه امور مربوط به صدور مجوزهای قانونی، نظارت بر ارائه خدمات در اینگونه مراکز، تعرفه، نیروی انسانی و تجهیزات، اعتباربخشی و استانداردسازی آزمایشگاه ها برعهده این اداره می باشد.

 

شرح وظایف اداره

·        اجرای سیاست ها، مقررات و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت، ریاست دانشکده و معاونت درمان

·        نظارت بر امور آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس اجرای استانداردهای موجود و رعایت مقررات و دستورالعمل ها

·        ممیزی و بازرسی مستمر از آزمایشگاه های تحت پوشش اعم از دولتی، خصوصی (بیمارستان ها، درمانگاه های خیریه و...) و تحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی و پیگیرانه مورد نیاز

·        هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سلامت جهت اعمال کنترل کیفی خارجی و نیز کنترل کیفی آزمایشگاه ها از طریق بازدیدها، ارسال نمونه های مجهول در زمان های مختلف و...

·        برنامه ریزی و برگزاری جلسات، سمینارها و کارگاه های آموزشی جهت پرسنل فنی و غیرفنی آزمایشگاه های تحت پوشش به منظور توانمندسازی علمی و عملی ایشان

·        هماهنگی با سازمان های درون بخشی و ذیربط جهت اعمال نظارت

·        برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاه ها

·        بررسی مدارک و صدور پروانه های تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه ها، تمدید پروانه ها و سایر امور مربوطه

·        جمع آوری، تنظیم و تحلیل آمار و اطلاعات مختلف آزمایشگاه های دولتی تحت پوشش و استخراج نتایج جهت استفاده در موارد لزوم

·        انجام مکاتبات و امور اداری روزمره و جوابگویی به مراجعین

·        توزیع نیروهای مشمول طرح نیروی انسانی در مناطق مورد نیاز

·        بررسی و رسیدگی به شکایات واصله از آزمایشگاه ها

·        بررسی و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از نیروهای انسانی، تجهیزات و سایر امکانات در قالب تجمیع آزمایشگاه ها و...

·        ارسال بخشنامه ها، دستورالعمل ها، سی دی ها، کتب و جزوات آموزشی به آزمایشگاه های تحت پوشش

·        شرکت در جلسات و کمیته های مختلف علمی، مشورتی و اجرایی (بهداشت و درمان)

·        همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص شرکت در پایش های استانی آزمایشگاه ها

·        همکاری با ستاد بحران در معاونت درمان و بهداشت

·        کارشناسی و همکاری با اداره تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و اظهارنظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی

·        نظارت بر ملزومات، مواد و کیت های آزمایشگاهی از جهت مجاز بودن مصرف و عدم استفاده از کالاها و کیت های غیرمجاز و قاچاق

·        تلاش مستمر در جهت بهبود ارائه خدمات شبکه آزمایشگاهی در طرح تحول سلامت

·        انجام وظایف مربوط به برنامه های عملیاتی سالانه ابلاغ شده از جانب وزارت متبوع و آزمایشگاه مرجع سلامت (برگزاری کمیته ها و کارگروه های مربوطه، پیگیری اقدامات، نتایج و بازخوردها و...)

کلید واژه ها: آزمایشگاه