کارشناس تعالی خدمات بالینی و اقامتی

نام و نام خانوادگی : سمیه هوشمند

سابقه : 12سال

شماره تماس واحد: 48501143-086

 

  • کارشناس اورژانس بیمارستان ها
  • کارشناس توانبخشی معاونت درمان
  • کارشناس پورتال معاونت درمان

 

شرح وظایف:

1-جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستانها از نظر ساختمان، تاسیسات تجهیزات اساسی و ...تهیه گزارشات مربوطه به مسئولان مربوطه

2-بازدیدهای ادواری ازمراکزدرمانی تابعه و ارائه راهکارهای لازم درخصوص فرمت های موجود

3-همکاری و هماهنگی متقابل با سایر واحدهای معاونت درمان و معاونتهای ذیربط درامور بیمارستانها

4-سیاستگذاری و نظارت برنحوه و حسن اجرای بخشنامه ها ومقررات وزارت متبوع دربیمارستانهای تحت پوشش

5-انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی

ارتقاء اورژانس بیمارستانی 

1 اجرای آخرین سیاستها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استاندارد ها ،دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

2- انجام منظم بازدید های مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تممامی بخش های اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده

3- جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستان ها ( شاخص های ملی و دانشگاهی) و تحلیل اطلاعات بخش های اورژانس تحت پوشش جهت تصمیم گیری و طراحی اقدامات اصلاحی در مورداورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشکده

4- همکاری لازم با سایر کارشناسان واحد های مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد

5- نیاز سنجی و تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها

6- ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

7- نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس بیمارستانهای دانشکده

8- نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران ( اتقال سطوح 1و2و3 و4 و5 تریاژ به فضاهای مربوطه