کارشناس صدور پروانه ها

    

نام و نام خانوادگی: لیلا فرهنگ نیا

سابقه :7سال

شماره تلفن واحد: 48501185-086

   شرح وظایف :

          پذیرش و بررسی در خواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

          صدورموافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  
       صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی

          صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی

  بررسی فرآیند معرفی و تغییر قائم مقام موسسات شبانه روزی و ثبت در بانک اطلاعاتی موسسه
  تمدید پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  تمدید اعتبار موافقت اصولی مراکز و موسسات در حال تاسی

     پذیرش در خواست موسسات پزشکی و پیراپزشکی در خصوص موارد ذیل:
  الف) تغییر مسئول فنی ب) تغییر نام موسسه

         ج) تغییر مکان موسسه د) تغییر ساعات فعالیت موسسه

         ز) افزایش یاکاهش تعداد موسسین و ماهیت موسسه و) افزایش واحد درمانی سرپایی در درمانگاهها

         ر) افزایش بخش، تخت بستری و تجهیزات سرمایه ای در بیمارستانها ه) تغییر تجهیزات و پرسنل

         چ) تعطیلی موقت/دائم موسسه/ بخش خ) صدور پروانه المثنی

  

             برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ، تهیه صورتجلسه های کمیسیون و ثبت در سامانه

     بازدید از کلیه مراکز درمانی اعم از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان ها ، درمانگاه ها، مراکز تصویر برداری ، مراکز درمان سوء       مصرف مواد ....و نیز دفاتر کار از جمله مطب پزشکان، مامایی، شنوایی سنجی و ........

    نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی

    تذکر به مراکز جهت تخلفات مشاهده شده و پلمپ مراکز غیر مجاز