کارشناس آمار و مدارک پزشکی

                 نام و نام خانوادگی : هما احدی                  

سایقه کار: 4سال

شماره تماس:48501196-086

معرفی واحد : آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است به همین  جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند.

تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است.

شرح وظایف

 • جمع آوری، کنترل ، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از فعالیتهای بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و انعکاس در قالب جداول و نمودارها
 • نظارت وکنترل برعملکردکلیه واحدهای آماری بیمارستان هاوموسسات درمانی تحت پوشش 
 • نظارت برحسن اجرای قوانین ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه بیمارستان هاوموسسات درمانی
 • بازدید دوره ای از بیمارستان های تابعه و ارائه گزارش بازدید همراه با راهکارهای لازم جهت رفع نواقص و مشکلات به مافوق
 • تهیه وارائه گزارشات ماهیانه وسالانه از شاخص های آماری کلیه بیمارستان هاو موسسات درمانی تحت پوشش
 • تجزیه وتحلیل آمار جهت توزیع وتخصیص عادلانه منابع مراقبتی در مناطق مختلف
 • نظارت  وکنترل بر سامانه وزارتی مربوط به اطلاعات و آمار بیمارستانی(آواب)
 • نظارت برحسن اجرای قوانین ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه موسسات درمانی
 • انجام بازدیدهای نظارتی و اعتباربخشی مستمر در محورهای مختلف مدارک پزشکی و شرکت در کمیته های مدارک پزشکی همچنین ارائه گزارش بازدید به مراکز همراه با راهکارهای لازم جهت رفع نواقص و مشکلات و آموزش کارشناسان بیمارستانی درصورت لزوم
 • همکاری با سایر سازمانها  و گروه های ستادی در زمینه های مرتبط با مدارک پزشکی
 • بررسی پرونده های بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها از نظر استاندارد بودن ورعایت قوانین مستند سازی و کدگذاری پرونده های بیمارستانی

پیگیری ورفع مشکلات ارائه شده از واحدهای مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های تابعه