کارشناس تغذیه بالینی

                                                  نام ونام خانوادگی : ثریا کردلو

                                                         سابقه:18سال

                                                    شماره تماس:086-42223026 داخلی 418

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع
 • مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه )نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ...(
 • همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان
 • تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی
 • همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستان ها و تکمیل سنجه های اعتبار بخشی و چک لیست های تغذیه

 • هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت.
 • ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع
 • تشکیل جلسات توجیهی آموزشی دوره ای برای کارشناسان تغذیه مراکز درمانی تابعه
 • انجام بازدید های دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

 • پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه
 • بررسی گزارشات واصله از بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها
 • مدیریت و اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه
 • ابلاغ، مدیریت و نظارت بر اجرای ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای تابعه
 • تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخصهای بیمارستانهای تابعه در دوره های زمانی 6 ماهه و یکساله و ارسال به گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت
 • شناسایی، تایید و نظارت بر تامین محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تابعه
 • سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه
 • تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان ها
 • نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم تغذیه بالینی جهت کارشناسان تغذیه - -
 • بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه و سایر پرسنل مرتبط در بیمارستانهای تابعه