کارشناس بیمه و اقتصاد درمان

 

نام و نام خانوادگی: سید امیر آقامیری

سابقه: 

شماره تماس واحد:48501176-086

معرفی واحد: علم اقتصاد به شیوه های منطقی دستیابی به نیازهای حائز اولویت از طریق منابع در دسترس می پردازد. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی، بودجه سلامت, هزینه های سلامت و بهره وری و کارآیی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید. امروزه اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آنرا در جهت افزایش توانایی در استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها  با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.

شرح وظایف واحد اقتصاد

 1. برخورداری از نیروهای کارشناس و زبده در امور بیمه گری- اقتصاد درمان و مالی
 2. تهیه داشبورد مدیریتی هزینه- درآمد مراکز درمانی با همکاری و تعامل نزدیک با حوزه مالی و بودجه دانشگاه و ارائه گزارش شش ماهه هر مرکز به شورای معاونین مربوطه و یا هیئت رئیسه دانشگاه
 3. تشکیل جلسات مستمر با معاونین درمان و توسعه و ادارات مربوطه با تهیه دستور کار و راهکارهای مدیریت هزینه درآمد هر مرکز با حضور مسئولین آن مرکز
 4. نظارت ویژه بر اجرای استانداردهای ابلاغی و بعلاوه خرید خدمت راهبردی از سازمان های بیمه گر بر اساس بسته های اعلامی و توافق شده با سازمانهای بیمه گر
 5. رسیدگی به گزارشات دریافتی از واحدهای نظارتی حوزه درمان در خصوص موارد عدم رعایت درج کدهای تشخیصی و تعرفه های خدمات در مراکز و پاسخ به موقع و کارشناسی شده (لازم به ذکر است در رسیدگی به کدها و تعرفه های اعمال شده استفاده از نمایندگان انجمن های تخصصی و اساتید گروه مربوطه در کنار کارشناسان اداره اقتصاد درمان باعث تعامل بیشتر در خصوص رعایت استانداردها می گردد.)
 6. پیگیری مستمر کسورات اعمال شده به اسناد بیمارستانی با برخورداری از رابطین اقتصاد درمان علاقمند در هر مرکز با پیش بینی راههای تشویق و ایجاد انگیزه در کاهش کسورات بیمارستانی و تلاش جهت منطقی نمودن درخواست ها
 7. تشکیل مستمر جلسات همسویی با سازمان های بیمه گر با حضور معاون محترم درمان و ارسال موارد نیازمند پیگیری وزارتی بصورت مستمر
 8. حضور در واحدهای محیطی و نظارت بر رعایت دستورالعمل های تجویز منطقی و اتو استاپ جهت اطمینان از اجرای مصوبات ستادی
 9. بررسی هزینه اثربخشی خرید تجهیزات و لوازم پزشکی سرمایه ای در مراکز و اعلام نظر نهایی به معاون محترم درمان در خصوص موضوع پس از دریافت نظرات اساتید و متخصصین هر رشته با تعامل نزدیک با مدیریت تجهیزات پزشکی
 10. جلسات مستمر با روسای سایر ادارات حوزه معاونت درمان در خصوص کاهش هزینه نگهداری تجهیزات پزشکی، تعدیل نیروی انسانی مراکز بر اساس عملکرد و ضریب اشغال و اعلام عملکرد متخصصین و پزشکان بصورت کارنامه عملکردی ماهیانه در جهت تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات صحیح
 11. تکمیل و ارسال ماهیانه چک لیست عملکرد ادارات اقتصاد درمان دانشگاهها