معاون درمان

نام و نام خانوادگی : دکتر احمد توانا

متخصص : جراح عمومی

سابقه : 

شماره تماس:48501191-086