کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی امور درمان

نام ونام خانوادگی :علی اصغر زیادی

سابقه:25

شماره تماس:48501145

شرح وظایف :

1-انجام نظارت های ادواری مشخص شده طبق برنامه ارائه شده

2-نظارت های موردی وبرحسب ضرورت برامورمحوله وحیطه عملکردی

3-شکایت ازهرواحدبه صورت مکتوب توسط فردشاکی باذکرآدرس وتلفن پذیرفته است .

4-ارائه گزارش به صورت مکتوب  از بازدیدها به ریاست ادره نظارت

5-ارائه گزارش های ماهیانه درخصوص وضعیت حیطه تحت نظارت هرکارشناس (اجرائی شدن قوانین واستانداردهای نیازآموزش مسئولین فنی مراکز

6-تهیه وتدوین آمارجامع وگسترده ازحیطه نظارت هرکارشناس وبه روزنمودن آمارواطلاعات موجود

7-رسیدگی به شکایات ارجاعی در اسرع وقت (حداکثر 72 ساعت)  وارائه نظریه کارشناسی به صورت مکتوب وتایپ شده به ریاست اداره نظارت

8 اجرای طرح  رضایت سنجی از کلیه مراکزخصوصی دولتی(خصوصی هردو ماه و دولتی هر سه ماه یکبار ) و ارائه نتایج بدست آمده به صورت تایپ شده ونموداری  (  ویا در قالب نرم افزار) به ریاست اداره نظارت

9 تعامل نزدیک با دانشگاههای هم سطح و کارشناسان همتراز به منظور ارتقاء  هر چه بهتر ارائه خدمات (همچنین با دانشگاه مراکز استان و کارشناسان محترم نظارت )

10-تهیه وتنظیم فرم جدیدنظارت درهرواحد

11-آشنائی باتمام پرونده های موجوددرهرواحدوتهیه لیست مشکلات موجودواولویت بندی مشکلات وحل مشکلات براساس اولویت بندی

12-ارائه دورنمای کلی هرواحدونیازسنجی کلی شهرستان درحیطه تحت نظارت

13-بیان نقطه نظرات وپیشنهادات درراستای اجرائی شدن هرچه بهترسیاست های کلی وزارت وشکوفائی وخلاقیت های همکاران

14-بیان معضلات ومشکلات حیطه نظارتی درکلیه ابعادبه صورت مکتوب به ریاست اداره نظارت

15-رعایت کامل نظم ومقررات اداری وعملکردالگومدارانه کلیه کارشناسان واجرای کلی وسریع امورمحوله ودریافت خدمات

16-ارشادوهدایت صحیح ارباب رجوع وکلیه متقاضیان