کارشناس امور دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن کارگر

سابقه : 27 سال

شماره تماس واحد : -48501193-086

معرفی واحد : رئیس نظارت برامور دندان پزشکی

شرح وظایف :   

نظارت شامل:

1- نظارت بر فعالیتهای مطبهای دندانپزشکی

2- فرآیند پیگیری شکایات

3- پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی

 4- نظارت بر فعالیتهای درمانگاههای دندانپزشکی

5- نظارت بر فعالیتهای بخش دندانپزشکی درمانگاههای عمومی

6- نظارت بر فعالیتهای کمک دندانپزشکان تجربی

7- نظارت بر فعالیتهای دفاتر کار بهداران تجربی دندان

8- نظارت بر فعالیتهای لابراتوارهای دندانسازی

9- نظارت بر فعالیتهای دندانسازی تبصره

10- نظارت و پیگیری امور دندانپزشکی شبکه

11- گواهی انجام کار برای دندانپزشکان جهت اخذ مدرک تحصیلی، نظام پزشکی و غیره.

12- صدور پروانه لابراتوارهای دندانسازی و صدور کارت شاغلین فنی دندانسازی

13- تمدید پروانه لابراتورهای دندانسازی

14- تمدید پروانه بهداران تجربی دندان

15- بازدید جهت تمدید پروانه درمانگاههای دندانپزشکی

16- پیگیری درمان بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی

17- حضور در کمیته فنی دانشکده جهت تأیید درمانگاههای دندانپزشکی شبانه روزی

18- حضور در کمیسیون ماده ۲۰ جهت صدور موافقت اصولی درمانگاهها

19- حضور در کمیسیون ماده ۱۱ جهت رسیدگی به تخلفات درمان در امور دندانپزشکی

20- ارائه آموزشهای مختلف به گروههای مختلف و کارشناسان مربوطه

21- اعلام نظریه در قراردادهای واگذاری درمانگاههای دندانپزشکی دانشکده