کارشناس مددکاری

نام و نام خانوادگی :اعظم رسوخی

سابقه:31سال

شماره تماس:

شرح وظایف:

تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به منظور دستیابی به اهداف حوزه و سیاستهای استراتژیک دانشگاه تحت
نظارت کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
همکاری در بازنگری و به روزسانی پروتکل ها /شیوه نامه ها  و دستورالعمل های مددکاری اجتماعی در
بیمارستانها
همکاری و مشارکت در بازنگری، تدوین و اجرای چک لیست های نظارتی و تهیه گزارش فرآیندهای اجرایی
مددکاری اجتماعی موجود در دانشگاه ها/ دانشکده ها و بیمارستان ها
حضور فعال در جلسات برون و درون بخشی به منظورتصمیم سازی، برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای اجرایی
مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی با هماهنگی کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
مشارکت در نیازسنجی آموزشی جهت توانمندسازی مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای تابعه
همکاری و مشارکت فعال در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مددکاران با هماهنگی کارشناس مسئول
مددکاری اجتماعی
شناسایی ظرفیتهای درون و برون بخشی و اعلام به کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
به روزسانی بانک های اطلاعاتی مددکاران اجتماعی مندرج در سایت معاونت درمان وزارت بهداشت
بازدید از بیمارستانها و نظارت بر عملکرد واحدهای مدکاری اجتماعی به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود
و ارائه راهکار جهت حل مشکلات

تهیه بانک اطلاعاتی از منابع حمایتی موجود در خصوص خدمات مرتبط با مددکاری اجتماعی (برای حمایت
یابی)
همکاری در تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی مرتبط
بهره گیری از روشها و افزارهای نوین در حوزه آموزش، پژوهش، نیازسنجی و ارائه خدمات
جمع آوری گزارش عملکرد ماهیانه / فصلی/ سالیانه مددکاران اجتماعی بیمارستانها و اعلام به دانشکده
مستندسازی و ثبت آمار و اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با حوزه با هماهنگی کارشناس مسئول مددکاری
اجتماعی دانشگاه/ دانشکده

تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به منظور دستیابی به اهداف حوزه و سیاستهای استراتژیک دانشگاه تحت
نظارت کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
همکاری در بازنگری و به روزسانی پروتکل ها /شیوه نامه ها  و دستورالعمل های مددکاری اجتماعی در
بیمارستانها
همکاری و مشارکت در بازنگری، تدوین و اجرای چک لیست های نظارتی و تهیه گزارش فرآیندهای اجرایی
مددکاری اجتماعی موجود در دانشگاه ها/ دانشکده ها و بیمارستان ها
حضور فعال در جلسات برون و درون بخشی به منظورتصمیم سازی، برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای اجرایی
مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی با هماهنگی کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
مشارکت در نیازسنجی آموزشی جهت توانمندسازی مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای تابعه
همکاری و مشارکت فعال در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مددکاران با هماهنگی کارشناس مسئول
مددکاری اجتماعی
شناسایی ظرفیتهای درون و برون بخشی و اعلام به کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
به روزسانی بانک های اطلاعاتی مددکاران اجتماعی مندرج در سایت معاونت درمان وزارت بهداشت
بازدید از بیمارستانها و نظارت بر عملکرد واحدهای مدکاری اجتماعی به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود
و ارائه راهکار جهت حل مشکلات

تهیه بانک اطلاعاتی از منابع حمایتی موجود در خصوص خدمات مرتبط با مددکاری اجتماعی (برای حمایت
یابی)
همکاری در تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی مرتبط
بهره گیری از روشها و افزارهای نوین در حوزه آموزش، پژوهش، نیازسنجی و ارائه خدمات
جمع آوری گزارش عملکرد ماهیانه / فصلی/ سالیانه مددکاران اجتماعی بیمارستانها و اعلام به دانشکده
مستندسازی و ثبت آمار و اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با حوزه با هماهنگی کارشناس مسئول مددکاری
اجتماعی دانشگاه/ دانشکده