کارشناس آموزش بیمار

نام و نام خانوادگی:فاطمه صاحبی

سابقه:12سال

شماره تماس:086-45801188

شرح وظایف:

  • استقرار نظام جامع آموزش سلامت به مددجو و خانواده.

  • پایش و نظارت براجرای استاندارد فرایند آموزش به بیمار در سه مرحله(بدو ورود، حین بستری،زمان ترخیص).

  • پایش برنامه های عملیاتی آموزش به بیمار و خانواده.

  •  همکاری با مسئول آموزش سلامت در استقرار نظام آموزش سلامت به مددجو و خانواده های آنان در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به منظور ارتقای دانش و آگاهی مددجو و خانواده وی درخصوص بیماری، تشخیص، درمان، عوارض و نحوه مراقبت از خود در طول زمان بستری و زمان ترخیص