رئیس اداره پرستاری

 

نام ونام خانوادگی: دکتر نیره باغچقی

سابقه:

شماره تماس:086-48501186

معرفی واحد:

       اداره پرستاری دانشکده همزمان با تشکیل دانشکده علوم پزشکی ساوه بر اساس چارت اعلام شده از سال 1393  شروع به فعالیت کرد .در چارت این اداره رئیس اداره و 4 کارشناس تعریف شده که شامل کارشناس آموزش به بیمار ، کارشناس ایمنی بیمار و کارشناس پرستاری می باشد .شرو ع فعالیت این اداره ابتدا با یک رئیس اداره و یک کارشناس پرستاری بودو در طی 6 سال  به سه کارشناس رسید .فعالیتهای این اداره مشتمل بر نظارت بر فعالیتهای پرستاری بیمارستانهای تابعه و تحت پوشش بوده و همچنین بر اجرای شرح وظایف ارائه شده از معاونت پرستاری وزارت متبوع  برای رده های مختلف گروه  پرستاری و اجرای شاخص های بالینی پرستاری در بیمارستانها ست . در زمینه اعلام نیازهای نیروی  انسانی و پیگیری جهت دریافت مجوز های جذب برای گروه پرستاری و توزیع نیروهای متقاضی طرح در سامانه  وزارت بهداشت همراستا با معاونت توسعه هم فعالیت دارد .                                                                                                                                    

      در اجرای طرح تحول سلامت و برنامه عملیاتی حوزه پرستاری و درمان  و کارگروه طرح قاصدک (پرداخت کارانه  مبتنی بر عملکرد )هم نقش بسزایی دارد .پیگیری تاسیس اولین  مراکز مراقبت پرستاری بر اساس  دستورالعمل ارسالی از معاونت پرستاری و  نظارت بر عملکرد این مراکزپیگیری دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاری برای افرادی که مشمول این گواهی دریافت  بودند. پیگیری جذب اولین گروه رده کمک پرستاری برای بیمارستانهای تحت پوشش و تابعه دانشکده  بعد از فارغ التحصیل شدن افراد با دوره یکساله با آموز شهای تئوری و بالینی  و دریافت مدرک معتبر  و مورد تایید معاونت پرستاری پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قانون ارتقائ بهره وری در بیمارستانها .  و برگزاری مراسم بزگداشت ولادت حضرت زینب و روز پرستار هر ساله و تکریم همکاران گروه پرستاری در سطح شهر و دانشکده                                                                                                                                                                  

 شرح وظایف :

- تقسیم کار بر اساس شرح وظایف برا ی کارشناسان اداره پرستاری و نظارت برحسن اجرای وظایف

- هدایت و توانمند سازی مدیران پایه (مدیریت پرستاری بیمارستانها ، سوپروایزرین  ، سرپرستاران ) با پیگیری دریافت مجوز برای  برگزاری جلسات و گارگاههای آموزشی مدیریتی و بالینی

- مشارکت در تنظیم اولویت بندی بودجه فعالیتهای مرتبط با پرستاری با حضور فعال در کارگروه توزیع در آمدهای اختصاصی دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای قانون بهره وری کادر پرستاری و مامایی و سایر گروه های پیرا پزشکی

- نظارت و پایش عملکرد کادر پرستاری بر اساس شرح وظایف ابلاغی

- برنامه ریزی و مدیریت  منابع انسانی پرستاری در سطح دانشکده و اتخاذ سیاست های مناسب در تامین  ، توزیع برآورد ، نگهداشت و توانمند سازی نیروی انسانی پرستاری در قالب طرح لایحه پرستاری استخدام ، قرادادی (تبصره و  شرکت آوای سلامت صد ساعته جایگزین مرخصی زایمان )

- مدیریت نقل و انتقال و باز نشستگی نیروی انسانی کادر پرستاری بر اساس قوانین کشوری و دستورالعمل های موجود دانشکده

- نظارت بر ارزشیابی و ارتقای شغلی کارکنان پرستاری /پرستاری مامایی با تاکید بر اصول بهره وری و رضایتمندی کارکنان و خط مشی های دانشکده در سطح ستاد معاونت درمان و بیمارستانها

- برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقائ کیفی و استاندارد سازی مستمر شاخص های ساختاری ، فرآیندی و برآیندی خدمات پرستاری در سه سطح پیشگیری ، مراقبت  و بازتوانی در مراکز تابعه بر رعایت حقوق تامین ایمنی و حفظ حریم بیماران

- اجرای دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و دانشکده

- مدیریت منابع انسانی کادر پرستاری  در سطح دانشکده

- مدیریت ارائه خدمات مراقبتی پرستاری در سطح مراکز تابعه دانشکده

- عضو کمیته اجرای طرح انطباق در بیمارستانهای تابعه و تحت پوشش

-مدیریت آموزش به بیماران در مراکز تابعه

- مدیریت آموزش به پرسنل گروه پرستاری

- رسیدگی به مطالبات و درخواست های پرسنلی (اداری ، حقوقی و مالی)

- مشارکت در تدوین برنامه مدیریت بحران دانشکده

- مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستانهای تحت پوشش و تابعه دانشکده

- مشارکت در تصمیم گیری در خصوص تشویق و تنبیه پرسنل گروه پرستاری

- مشارکت در کمیته ستاد دانشگاهی اجرای طرح تحول سلامت و کمیته های زیر گروه این ستاد در معاونت درمان

- نظارت بر فعالیت های دانشجویان گروه پرستاری در بیمارستانها در دوره های کار آموزی و کار ورزی

-  نظارت بر توزیع دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در بیمارستانهای تابعه

- پیگیری و برگزاری مراسم مختلف نظیر هفته سلامت ، روز پرستار ، انتخابات صنفی