واحد امور تجهیزات پزشکی

 

نام و نام خانوادگی:ابراهیم ویسانی نیا

سابقه:22سال

شماره تماس :48501197-086

 

 

شرح وظایف :

1-تهیه برنامه عملیاتی در حوزه تجهیزات پزشکی بر اساس برنامه استراتژیک دانشکده

2-نیازسنجی منطقی و تعیین اولویت نیازهای تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش با توجه به معیارهای مشخص‌شده

3-کارشناسی بالینی، فنی و قیمتی خریدهای متمرکز (کلی) دانشگاه/دانشکده به‌ویژه در خصوص دستگاه‌های سرمایه‌ای و یا فنّاوری‌های خاص و موردنیاز

4- تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های مربوط به نحوه خرید برای بیمارستان‌ها به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای فاقد اصالت به بیمارستان‌ها.

5- ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و واحدهای تابعه دانشکده

6- ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات کنترل کیفی (کالیبراسیون) وسایل پزشکی، تعمیرات و وضعیت بهره‌وری و آماده بکار بودن تجهیزات پزشکی.

7- ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان، عرضه و توزیع‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش.

8- همکاری در نیازسنجی، تهیه محتوای آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز کارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی در واحدهای تابعه دانشکده

9- نظارت بر نقل‌وانتقال تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های تابعه.

10- نظارت بر انبارهای تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشکده

11- پایش و نظارت اجرای برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی و اخذ بازخورد از واحدهای تابعه دانشکده.

12- نظارت بر واحدهای تولیدی، توزیع‌کننده و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش به‌منظور بررسی رعایت استانداردها، ضوابط و شرایط محیطی از جانب شرکت‌های تولیدکننده

13- کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشکده

14- نظارت بر تأمین لوازم و تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای تابعه دانشکده

15- همکاری نظارتی و کارشناسی با سازمان‌های مجری و یا نظارتی در خصوص صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی در سطح منطقه.

16- همکاری نظارتی و کارشناسی با ادارات نظارتی دانشگاه در نظارت بر عملکرد دفاتر کار و مؤسسات پزشکی در خرید، به‌کارگیری و یا مصرف و نگهداری از تجهیزات پزشکی.

17- تهیه گزارش‌های عملکرد تجهیزات پزشکی دانشگاه/دانشکده به‌صورت دوره‌ای و ارسال به مسئولین مربوط.

18- تهیه گزارش‌های تحلیلی مربوط به پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و تأثیرهای آن شامل تأثیر بر: میزان خرابی تجهیزات پزشکی (تعداد خرابی‌های اتفاق افتاده برای تجهیزات پزشکی)، زمان خواب دستگاه‌ها (به‌ویژه دستگاه‌های سرمایه‌ای) و کاهش هزینه‌های نگهداشت.

19- مشارکت در انجام ارزیابی‌های اقتصادی هزینه- کارایی/اثربخشی به‌کارگیری تجهیزات پزشکی در واحدهای تابعه دانشکده.

20- مشارکت در طرح‌های تحقیقات کاربردی مرتبط با حوزه تجهیزات پزشکی.

-همکاری نظارتی و کارشناسی با سازمان‌های نظارتی استان در پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی