مدیر

نام ونام خانودگی :  سید محمد عطارد

سابقه:  15 سال

شماره تماس: 48501193-086

شرح وظایف :

1-بازدید از کلیه مراکز درمانی اعم از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان ها، درمانگاه ها،مراکز تصویر برداری و .... و نیز دفاتر کار از جمله مطب پزشکان، مامایی ، شنوایی سنجی و....

2-صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی

3- رسیدگی به شکایات ، معرفی مراکز و افراد متخلف به محاکم قانونی و ارائه تذکرات و اخطار های کتبی به مراکز درمانی

4- نظارت بر اجرای صحیح تعرفه ها ی خدمات تشخیصی - درمانی

5-تشکیل کمیسیون ماده 20و کمیته ماده 31

6- پلمپ مراکز درمانی غیر مجاز

7- تشکیل پرونده الکترونیک و سازماندهی اطلاعات مربوط به موسسات پزشکی