مسئول دفتر

نام ونام خانوادگی : محسن خسروانی

سابقه : 15

شماره تماس :48501194-086

شرح وظایف:

1- ساماندهی امور اداری و دفتری اداره کل

2- دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی

3- تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای

4- تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز

5- جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز

6- پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط 

7- اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به مدیرکل در زمان مناسب و کیفیت مطلوب

8- پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه

9 ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

10- نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها

11- ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه

12- گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی

13- تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها

14- آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با اداره

15- آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها

16-سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق