کارشناسان پرستاری

 

 

                              نام و نام خانوادگی:راضیه طالب حسینی 

سابقه:10سال

شماره تماس:48501188-086

شرح وظایف:

کارشناس وقایع ناخواسته درمانی

 • نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه نظارتی ابلاغی وزارت متبوع ، وقایع ناخواسته درمانی
  • هماهنگی وارتباط با  مسئول فنی بیمارستان وکارشناسان ایمنی مراکز بیمارستانی
  • هماهنگی وارتباط مستمر با کارشناس وقایع ناخواسته وزارت متبوع
  • ارسال موارد گزارش وقایع ناخواسته به معاونت درمان دانشکده
  • ارسال موارد گزارش وقایع ناخواسته به کارشناس وزارت متبوع
  • ثبت وبارگزاری فرم تحلیل ریشه ای وصورتجلسه وقایع ناخواسته درمانی اتوماسیون شده از مراکز در سامانه never event
  • نظارت بر برگزاری وشرکت در جلسات وقایع ناخواسته در کلیه مراکز درمانی
  • تنظیم وثبت سناریو های وقایع ناخواسته در سامانه وزارت متبوع

2- مسئول پایش برنامه عملیاتی درمان پرستاری

 •  پایش و بارگزاری فعالیت ها وبرنامه ها ی حوزه پرستاری
 •   نظارت ، هماهنگی و پایش برنامه ها وفعالیت های حوزه درمان

3-   کارشناس مراقبت در منزل

 •   نظارت بر مراکز ارائه خدمات مراقبت در منزل پرستاری در سطح شهرستان

4-   کارشناس سلامت نوزاد

 • نظارت وپایش عملکرد بخش های نوزادان وnicu
 • تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت خدمات پرستاری در واحد های مرتبط با نوزاد
 • برگزاری کمیته ارتقا سلامت نوزادان در سطح دانشگاه
 • شرکت در کمیته احیا نوزاد در کلیه مراکز درمانی
 • پیگیری وتکمیل برنامه عملیاتی نوزادان
 • نظارت بر تشکیل و حسن اجرای وظایف کمیته های بیمارستانی بررسی احیا ء و مرگ نوزادان

5- بازدید وتکمیل چک لیست های طرح انطباق مراکز بیمارستانی

 • بازدید در خصوص استقرار ورعایت موازین شرعی واخلاقی واجرای طرح انطباق در مراقبت از بیماران درراستای رعایت منشور حقوق بیمار وحفظ حریم بیمار

6- شرکت در تیم های نظارتی دانشگاه و تکمیل چک لیست های مربوطه وارائه گزارش

7- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

8- عضویت در کمیته اپیدمیولوژی ستاد دانشکده علوم پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: سعیده زهره

سابقه کار: 11 سال

شماره تماس:48501196-086

شرح وظایف: 

کارشناس کنترل عفونت

1- ممیزی و پایش درصد رعایت بهداشت دست در بیمارستانها و نظارت بر تکمیل چک لیست شستشوی دست

2- نظارت بر نحوه استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی، رعایت احتیاطات استاندارد و تزریقات ایمن

3- بررسی وضعیت گزارش دهی عفونت های بیمارستانی

4- نهادینه نمودن بیمار یابی

5- انجام بازدید های دوره ای و ارسال فید بک جهت اقدامات اصلاحی

6 – پیگیری و تکمیل برنامه عملیاتی

7- نظارت بر نحوه مواجه شغلی

8- پیگیری دستورالعمل های مربوط به پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

9 – تشکیل جلسات کنترل عفونت دانشگاهی در مواقع بروز اپیدمی با حضور ریاست دانشکده و ارائه گزارش از وضعیت موجود بیمارستانها

10- نظارت و پایش مصرف آنتی بیوتیک ها بر اساس برنامه استواردشیپ

11- نظارت بر برنامه پسماند و تفکیک صحیح در بیمارستانی

12- بررسی و اصلاح سیستم تهویه در بخش های بیمارستانی